قصّه

قصّه یعنی :
یکی هست ، یکی نیست ،
غیر از خدا ،
هیچکس نیست !
و در پایان ،
کلاغی که هنوز ، آواره است
بیچاره کودکی که با این قصّه ها به خواب میرود ….

آرش منتظری