آنجا همیشه شب است


با من به عمق بیا
آنجا همیشه سکوت ،
آنجا همیشه شب است
و ستاره های دریایی ،
ماه میخواهند …

آرش منتظری