واقعیت

واقعیت ،
همیشه پنهان است
زیر بوته ها شاید ،
در دل سخت این سنگها ،
در نگاه آدمها ،
فرسنگها دورتر از آسمان چشمانت …
واقعیت ،
همیشه پنهان است …

آرش منتظری